Skip links

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van Keuken Totaal

 1. Definities:
  1. Wij: Keuken Totaal
  2. Afnemer: de koper/opdrachtgever die met ons een overeenkomst aangaat of wil aangaan.
  3. Overeenkomst: de door afnemer voor akkoord getekende offerte-/opdrachtbevestiging dan wel zonder protest door afnemer behouden opdrachtbevestiging.
  4. Aflevering: het feitelijk ter beschikking stellen van de bestelde zaken.
  5. Oplevering: het feitelijk te beschikking stellen van het uitgevoerde werk.
 2. Intellectueel eigendom
  De in het kader van het uitbrengen van een offerte dan wel opdrachtbevestiging gemaakte ontwerpen, tekeningen, enz. voor zover die ontwerpen, tekeningen, enz. zijn te bestempelen als intellectueel eigendom, blijven uitdrukkelijk ons eigendom.
  Het staat afnemer niet vrij in dit intellectueel eigendom openbaar te maken, te exploiteren en/of aan derden ter beschikking te stellen dan wel te verkopen.
 3. Offerte en opdrachtbevestiging:
  Iedere offerte, in welke vorm dan ook gedaan, is vrijblijvend tot het moment dat afnemer deze ongewijzigd voor akkoord getekend aan Keuken Totaal. Iedere opdrachtbevestiging onzerzijds wordt geacht juist te zijn, tenzij afnemer daarentegen binnen 8 dagen na datum van de opdrachtbevestiging schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. De overeenkomst verbindt ons slechts tot datgene wat daarin expliciet is vermeld.
 4. Levertijd:
  De in de voor akkoord getekende offerte dan wel opdrachtbevestiging opgenomen levertijden gelden als vermoedelijke levertijden. Indien de vermoedelijke levertijd met meer dan een maand wordt overschreden, kan afnemer ons per aangetekende brief een termijn stellen van 14 dagen om alsnog te leveren, bij gebreke waarvan afnemer gedurende een maand te rekenen vanaf de datum van de aangetekende brief de mogelijkheid heeft de opdracht te ontbinden.
  Niet levering of te late levering zal evenwel geen grond opleveren tot enige aansprakelijkheid aan onze zijde voor schade daaruit voortvloeiend voor afnemer en/of derden. In ieder geval is de verplichting tot vergoeding van schade beperkt tot 10% van de opdracht met een maximum van € 2.500,- inclusief BTW.
 5. Prijs:
  Wij zijn bevoegd de bij de totstandkoming van de overeenkomst bedongen prijs te verhogen indien de marktomstandigheden dan wel overheidsmaatregelen daartoe aanleiding geven. Onder marktomstandigheden zijn te verstaan o.a. prijsverhoging van te leveren arbeid, te leveren zaken en transportkosten. Onder overheidsmaateregelen zijn o.a. te verstaan belastingverhogingen in de ruimste zin des woords, inclusief importheffingen. Maken wij van deze bevoegdheid gebruik binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de afnemer het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 6. Reclames:
  Reclames over zichtbare gebreken en/of niet levering conform monster dienen op straffe van verval van recht van reclame uiterlijk binnen 2 dagen na levering schriftelijk te geschieden. Het recht van reclame vervalt zodra afnemer de op-/afleveringsbonnen na aflevering en/of montage akkoord heeft gegeven. In die gevallen zijn wij slechts gehouden de bij de op-/aflevering geconstateerde, en op de bon(nen) vermelde, zichtbare gebreken te verhelpen.

  Het recht van reclame vervalt nadat de afnemer de levering van de keuken akkoord heeft bevonden en in de volgende situatie: Wanneer de afnemer de montage van de keuken niet door Keuken Totaal laat verzorgen, vervalt het recht op reclame bij gebreken na montage, tenzij afnemer aannemelijk maakt dat dit tijdens de montage niet vermaakt/verholpen had kunnen worden en/of dat het een fout van de fabrikant/Keuken Totaal betreft.

  Bij levering/verkoop van losse delen keuken wordt afnemer geacht het gekochte artikel onmiddellijk op zichtbare schade/gebreken te hebben gecontroleerd. Van eventuele zichtbare gebreken op de afleveringsbon(nen) melding worden gemaakt, op straffe van verval van het recht van reclame. Alle reclames van welke aard dan ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde dan wel tot vergoeding van de schade tot maximaal de koopsom van het geleverde, waarop de reclames betrekking hebben, welke schadevergoedingsplicht echter nimmer kan belopen dan € 10.000,- inclusief BTW.

  Reclames ingediend na het verstrijken van 2 maanden na de ontdekking daarvan leiden tot verval van iedere aanspraak. Binnen 10 dagen nadat afnemer daartoe door ons, bij aangetekende brief, mede te delen of hij vervanging dan wel schadevergoeding claimt. Retourzendingen door de wederpartij worden niet geaccepteerd, tenzij hierover vooraf schriftelijk vastgelegde overeenstemming bestaat

 7.  Garantie bij levering/verkoop van een keuken
  Wij garanderen dat de werkzaamheden of werken die door ons worden uitgevoerd aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid voldoen. Na definitieve op- of aflevering zullen wij uit hoofde van deze garantie uitsluitend gehouden zijn tot het uitvoeren van de nodige herstelwerkzaamheden conform hetgeen is bepaald in artikel 3. Voor geleverde zaken met fabrieksgarantie gelden de door de fabriek vastgestelde garantiebepalingen/termijnen.
 8. Meer-, minderwerk en wijzigingen
  Wij zijn gerechtigd meerwerk in rekening te brengen en gehouden minderwerk in mindering te brengen op de aanneemsom. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
  a. In geval van bestek wijzigingen
  b. In geval van afwijkingen van bedragen van de stelposten
  c. In geval anderszins door afnemer wijzigingen zijn aangebracht c.q. opdracht is gegeven tot meer-of extra levering.
  Onder minderwerk worden niet verstaan zodanige wijzigingen waardoor gedeeltes of onderdelen van bestelde zaken, conform de overeenkomst niet langer benodigd zijn, tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen.
 9. Betaling:
  De aanbetaling betreft 30% na het tekenen van de order.
  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum en uiterlijk één dag voor levering van de goederen. Na het verstrijken van deze termijn of overeengekomen termijn is afnemer van rechtswege in gebreke zonder dat daarvoor een afzonderlijke ingebrekestelling vereist is en is afnemer vanaf die dag de wettelijke rente verschuldigd. Indien wij de incasso van onze vordering aan een derde overdragen is afnemer incassokosten verschuldigd berekend conform de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende regeling, met een minimum van € 40,-
 10. Annulering:
  Indien afnemer een order annuleert is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen afnemer bij niet-annulering had moeten betalen. Deze gefixeerde schadevergoeding staat vast tenzij:
  a. Wij aannemelijk maken dat de (indirecte) schade door de annulering hoger is, of
  b. Afnemer aannemelijk maakt dat de (indirecte) schade door annulering lager is.
 11. Verlengd eigendomsvoorbehoud:
  Alle door ons geleverde zaken blijven ons eigendom totdat afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ons. De zaken kunnen niet tot zekerheid aan derden worden overgedragen.